В какво вярваме?


      
                                      ДОКТРИНАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ


1. Ние вярваме, че Библията е вдъхновеното, безпогрешно Слово на Бога (II Тим. 3:16-17; II Петр. 1:20)

2. Ние вярваме, че Бог е Създателят и Вседържателят на Вселената (Битие 1; Йоан 1:3; Кол. 1:16; Евр. 1:3)

3. Ние вярваме, че Бог е Триединен, три отделни личности в един Бог - Отец, Син и Святи Дух (Втор. 6:4; Мат.28:19-20; Йоан 17:20-21)

 * Бог Отец
Ние вярваме в БОГ ОТЕЦ, първата Личност на Триединния Бог, който е вечно съществуваща Личност - Създател на небето и земята, който даде закона, на когото всичко е подчинено, за да бъде Той всичко във всичко (Бит. 1:1; Втор. 6:4; I Кор. 15:28)


 * Господ Исус Христос
Ние вярваме в ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, втората Личност на Триединния Бог, който е вечният Син на Бога, въплътен чрез Святия Дух и роден от девицата Мария. Ние вярваме в Неговия базгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евр. 7:25-26; I Петр. 2:22; Деян. 1:9, 2:22, 10:38; I Кор.15:4; II Кор. 5:21)


 * Святият Дух
Ние вярваме в СВЯТИЯ ДУХ, третата Личност на Триединния Бог, който изхожда от Отец и Сина и е Вездесъщ, който изобличава, новоражда грешника и освещава вярващия в истината (Йоан 15:26, 16:8-11; I Петр. 1:2; Римл. 8:14-16)


4. Ние вярваме, че Христос умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна на третия ден и лично се яви на своите ученици (I Кор. 15:1-4; Римл. 4:25)

5. Ние вярваме, че всеки, който изповяда с устата си, че Исус е Господ и повярва със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъде спасен (Римл. 10:9-10; Деян. 2:36-39; I Йоан 1:12)

6. Ние вярваме в телесното възнесение на Исус на небето, в Неговото възвеличаване и личностно, буквално и телесно второ завръщане за Църквата (Йоан 14:2-3; I Сол. 4:13-18)

7. Ние вярваме в необходимостта от водно кръщение, за да може да се изпълни заповедта на Христос (Мат.18:19; Деян. 2:36-39, 19:1-6)

8. Ние вярваме, че кръщението в Святия Дух с говорене на езици и всички дарби на Духа са за църквата днес и чрез тях Бог може да изявява Своята сила и да носи слава на Името Си (Лука 11:10-13; Деян. 1:1-5, 2:17-41; I Кор. 12:4-10)

9. Ние вярваме в действието на дарбите на Духа, както са изброени в I Кор. 12-14 и проявени в ранната църква.

10. Ние вярваме в изпълнения с Духа живот, живот на отделяне от света и усъвършенстване в святост и страх от Бога като израз на християнската вяра (Еф. 5:18; II Кор. 6:14, 7:1)

11. Ние вярваме в телесното изцеление чрез Божията сила (или Божествено изцеление) в многообразните му аспекти, както бе практикувано в ранната църква (Деян. 4:30; Римл. 8:11; I Кор. 12:9; Яков 5:14)

12. Ние вярваме в изгонването на демони според Божието слово (Марко 1:34, 16:17; Лука 9:1)

13. Ние вярваме в Господната трапеза /общоприето да се нарича Общение или Господна вечеря/ за вярващите (I Кор. 11:23-32)

14. Ние вярваме във вечния живот за вярващите (Йоан 5:24, 3:16) и вечното наказание за невярващите (Марко 9:43-48; II Сол. 1:9; Откр. 20:10-15)

15. Ние вярваме в реалността на личността на сатана, във вечното осъждение за него и неговите ангели (Мат. 25:41; Откр.20:10-15)